مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش

مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش
انگیزش, پیشینه, تحقیق, دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش, مبانی, مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش, نظری, و

رفتن به سایت اصلی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 31 صفحه
 قسمتی از متن word (..docx) :  
‏انگیزش‏ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻧﮕﻴﺰﺵ‏، ‏ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺑﺸﺮﻱ‏ ‏ﺑﻪ‏ ‏ﻭﻳﮋﻩ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ‏ ‏ﻭ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ‏ ‏ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‏. ‏ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺩﺭ‏ ‏ﺩﻫﻪﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ‏، ‏ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ‏ ‏ﺍﺯ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺮﺩﺍﺯﺍﻥ ﻭ‏ ‏ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ‏، ‏ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ‏ ‏ﻭ‏ ‏ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻭﻳﮋﻩﺍﻱ‏ ‏ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻟﮕﻮﻫﺎﻱ ﺍﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﻭ‏ ‏ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ﺭﻓﺘﺎﺭ‏ ‏ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ‏. ‏ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ ﻓﺮﺍﮔﻴﺮﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ‏ ‏ﺑﺎ‏ ‏ﺍﺛﺮﮔﺬﺍﺭﻱ ﺑﺮ‏ ‏ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻪ‏ ‏ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻓﺮﺩ‏ ‏ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ‏ ‏ﻫﺪﻓﻬﺎﻱ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺩﺍﺭﺩ‏. ‏ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺯﻩ‏ ‏ﺑﺎ ﺣﺼﻮﻝ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺍﺯ‏ ‏ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ‏ ‏ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ‏- ‏ﺍﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﺷﺨﺺ ﺭﻭﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻳﻲ‏ ‏ﻛﻪ‏ ‏ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻭﻱ ﺍﻫﻤﻴﺖ‏ ‏ﺩﺍﺭﻧﺪ‏، ‏ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ‏ ‏ﻣﻲﺷﻮﺩ‏. ‏ﺍﻧﮕﻴﺰﺵﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎ‏ ‏ﻫﺪﻓﻬﺎﻱ ﻭﻳﮋﻩ‏، ‏ﻧﮕﺮﺷﻬﺎ‏ ‏ﻭ‏ ‏ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﻱ ﺧﺎﺹ‏، ‏ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﻧﺎﺋﻞ ﺷﺪﻥ‏ ‏ﺑﻪ‏ ‏ﺁﻧﻬﺎ‏ ‏ﻭ‏ ‏ﺗﻼﺵ ﻭ‏ ‏ﻛﻮﺷﺶ ﻓﺮﺩ‏ ‏ﺩﺭ‏ ‏ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ‏. ‏ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻧﮕﻴﺰﺵ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺩﺭ‏ ‏ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻣﻌﺎﺻﺮ‏، ‏ﺑﺮ‏ ‏ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ‏ ‏ﺑﻮﺩﻥ ﺟﻬﺖﮔﻴﺮﻱ ﺍﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺩﺭ‏ ‏ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ‏ ‏ﺗﺄﻛﻴﺪ‏ ‏ﺩﺍﺭﻧﺪ (ﺷﻬﻨﻲﻳﻴﻼﻕ، ﺑﻨﺎﺑﻲ ﻣﺒﺎﺭﻛﻲ و ﺷﻜﺮﻛﻦ، 1384). ‏ﭼﺮ‏ا‏ ﺑﺮﺧﻲ‏ از دا‏ﻧﺶ‏آ‏ﻣﻮ‏زان‏ ‏ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ‏ ‏ﺑﻪ‏ ‏ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ‏ آ‏ﻣﻮ‏ز‏ﺷﮕﺎﻫﻲ‏ روي ‏ﻣﻲ‏آور‏ﻧﺪ‏ و در ا‏ﻧﺠﺎ‏م‏ ‏ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ‏آ‏ﻣﻮ‏ز‏ﺷﮕﺎﻫﻲ‏ از ‏ﺧﻮ‏د‏ ﺗﻼ‏ش‏ و ‏ﺟﺪﻳﺖ‏ ‏ﺑﻲﺷﺎﺋﺒﻪ‏اي‏ ‏ﻧﺸﺎ‏ن‏ ‏ﻣﻲ‏د‏ﻫﻨﺪ‏ و ‏ﺣﺎ‏ل‏ آ‏ﻧﻜﻪ‏ ‏ﺑﻌﻀﻲ‏ د‏ﻳﮕﺮ‏ از ‏ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ‏آ‏ﻣﻮ‏ز‏ﺷﮕﺎﻫﻲ‏ ا‏ﺟﺘﻨﺎ‏ب‏ ‏ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‏ و ‏ﻳﺎ‏ از روي ‏ﺑﻲﻋﻼﻗﮕﻲ‏ ‏ﺑﻪ‏ ا‏ﻧﺠﺎ‏م‏ آ‏ﻧﻬﺎ‏، ‏ﻣﺒﺎ‏درت‏ ‏ﻣﻲ‏ورز‏ﻧﺪ‏؟‏ ‏ﭼﺮ‏ا‏ ‏ﺑﻌﻀﻲ‏ از‏ ‏دا‏ﻧﺶ‏آ‏ﻣﻮ‏زان‏ از ‏ﻳﺎ‏د‏ﮔﻴﺮ‏ي‏ در ‏ﻣﺪ‏ر‏ﺳﻪ‏ و ‏ﺧﺎ‏رج‏ از ‏ﻣﺪ‏ر‏ﺳﻪ‏ ‏ﻟﺬ‏ت‏ ‏ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ‏ و از ‏ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﺸﺎ‏ن‏ ‏ﺧﺸﻨﻮ‏د‏ ‏ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‏ در‏ ﺣﺎﻟﻲ‏ ‏ﻛﻪ‏ ‏ﺑﻌﻀﻲ‏ د‏ﻳﮕﺮ‏ ‏ﻧﺴﺒﺖ‏ ‏ﺑﻪ‏ ‏ﻳﺎ‏د‏ﮔﻴﺮ‏ي‏ آ‏ﻣﻮ‏ز‏ﺷﮕﺎﻫﻲ‏ ‏ﭼﻨﻴﻦ‏ ا‏ﺣﺴﺎﺳﻲ‏ را ‏ﻧﺪ‏ار‏ﻧﺪ‏؟‏ ا‏ﻳﻨﻬﺎ ﺳﺆ‏ا‏ﻻ‏ت‏ ‏ﻣﺮﺑﻮ‏ط‏ ‏ﺑﻪ ‏ا‏ﻧﮕﻴﺰ‏ش‏ ‏ﻫﺴﺘﻨﺪ‏ و ‏ﺑﺮ‏اي‏ ‏ﻳﺎ‏د‏ﮔﻴﺮ‏ي‏ دا‏ﻧﺶ‏آ‏ﻣﻮ‏زان‏ ‏ﺗﻠﻮﻳﺤﺎ‏ت‏ ‏ﻣﻬﻤﻲ‏ را در‏ﺑﺮ‏دار‏ﻧﺪ‏. ‏ﺑﺮ‏ر‏ﺳﻲﻫﺎ‏ ‏ﻧﺸﺎ‏ن‏ ‏ﻣﻲ‏د‏ﻫﻨﺪ‏ ‏ﻛﻪ‏ ا‏ﻧﮕﻴﺰ‏ش‏ ‏ﻳﻜﻲ‏ از ‏ﻋﻮ‏ا‏ﻣﻞ‏ ا‏ﺻﻠﻲ‏ ر‏ﻓﺘﺎ‏ر‏ ا‏ﺳﺖ‏ و در ‏ﺗﻤﺎ‏م‏ ر‏ﻓﺘﺎ‏ر‏ﻫﺎ‏ از ‏ﺟﻤﻠﻪ‏ ‏ﻳﺎ‏د‏ﮔﻴﺮ‏ي، ‏ﻋﻤﻠﻜﺮ‏د‏ ادراك، د‏ﻗﺖ‏، ‏ﻳﺎ‏دآوري، ‏ﻓﺮ‏ا‏ﻣﻮﺷﻲ‏، ‏ﺗﻔﻜﺮ‏، ‏ﺧﻼﻗﻴﺖ‏، ‏و‏ ﻫﻴﺠﺎ‏ن‏ ا‏ﺛﺮ‏ دارد‏ (ﺧﺪﻳﻮ‏ي‏ و وﻛﻴﻠﻲ ﻣﻔﺎﺧﺮ‏ي‏، 1390). ‏ﺑﻪ‏ ‏ﻃﻮ‏ر‏ﻛﻠﻲ ‏ا‏ﻧﮕﻴﺰ‏ش‏ را ‏ﺑﻪ‏ ‏ﻣﻮﺗﻮ‏ر‏ و ‏ﻓﺮﻣﺎ‏ن‏ ا‏ﺗﻮﻣﺒﻴﻞ‏ ‏ﺗﺸﺒﻴﻪ‏ ‏ﻛﺮ‏ده‏‌‏ا‏ﻧﺪ‏ و در ا‏ﻳﻦ‏ ‏ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ‏ ‏ﻧﻴﺮ‏و‏ و‏ﺟﻬﺖ‏، ‏ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ‏ ‏ﻋﻤﺪ‏ه‏ ا‏ﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ‏. ‏ا‏ﻧﮕﻴﺰ‏ه‏ ‏ﻣﺤﺮ‏ك‏ ا‏ﺳﺎﺳﻲ‏ ‏ﺑﺮ‏اي‏ ‏ﺗﻤﺎ‏م‏ ا‏ﻋﻤﺎ‏ل‏ ‏ﻣﺎ‏ ا‏ﺳﺖ‏. ‏ا‏ﻧﮕﻴﺰ‏ه‏ ا‏ﺷﺎ‏ره‏ ‏ﺑﻪ‏ ‏ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ‏ ر‏ﻓﺘﺎ‏ر‏ ‏ﻣﺎ‏ دارد
 

 • مورفولوژی و تشریح گیاهی 1

  1تشریحدانلود مورفولوژی و تشریح گیاهی 1گیاهیمورفولوژیمورفولوژی و تشریح گیاهی 1و رفتن به سایت اصلی مورفولوژی و تشریح گیاهی 1 لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد اسلاید :…

 • تحقیق در مورد مسجدیان 17 ص

  تحقیق در مورد مسجدیان 17 ص 17, تحقیق, تحقیق در مورد مسجدیان 17 ص, دانلود تحقیق در مورد مسجدیان 17 ص, ص, مسجدیان, مسجدیان 17 ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد مسجدیان 17 ص لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد اعتیاد اینترنتی در نوجوانان رشته روانشناسی

  تحقیق در مورد اعتیاد اینترنتی در نوجوانان رشته روانشناسی اعتیاد, اعتیاد اینترنتی در نوجوانان رشته روانشناسی, اینترنتی, تحقیق, تحقیق در مورد اعتیاد اینترنتی در نوجوانان رشته روانشناسی, دانلود تحقیق در مورد اعتیاد اینترنتی در نوجوانان رشته روانشناسی, در, رشته, روانشناسی,…

 • پاورپوینت در مورد بورس انرژي

  پاورپوینت در مورد بورس انرژي انرژي, بورس, بورس انرژي, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد بورس انرژي, دانلود پاورپوینت در مورد بورس انرژي, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد بورس انرژي لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل…

 • پاورپوینت در مورد لکه قهوه اي يونجه

  پاورپوینت در مورد لکه قهوه اي يونجه اي, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد لکه قهوه اي يونجه, دانلود پاورپوینت در مورد لکه قهوه اي يونجه, قهوه, لکه, لکه قهوه اي يونجه, مورد, يونجه رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد لکه…

 • پاورپوینت در مورد پیوند شیمیایی

  پاورپوینت در مورد پیوند شیمیایی پاورپوینت, پاورپوینت در مورد پیوند شیمیایی, پیوند, پیوند شیمیایی, دانلود پاورپوینت در مورد پیوند شیمیایی, شیمیایی, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد پیوند شیمیایی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل…

 • تحقیق در مورد سبك ممفيس در طراحی صنعتی 12 ص

  تحقیق در مورد سبك ممفيس در طراحی صنعتی 12 ص 12, تحقیق, تحقیق در مورد سبك ممفيس در طراحی صنعتی 12 ص, دانلود تحقیق در مورد سبك ممفيس در طراحی صنعتی 12 ص, در, سبك, سبك ممفيس در طراحی صنعتی…

 • تحقیق در مورد اوراق بهادار استصناع

  تحقیق در مورد اوراق بهادار استصناع استصناع, اوراق, اوراق بهادار استصناع, بهادار, تحقیق, تحقیق در مورد اوراق بهادار استصناع, دانلود تحقیق در مورد اوراق بهادار استصناع, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد اوراق بهادار استصناع لینک دانلود و…

 • تحقیق در مورد آئين دوستيابي

  تحقیق در مورد آئين دوستيابي آين, آين دوستيابي, تحقیق, تحقیق در مورد آين دوستيابي, دانلود تحقیق در مورد آين دوستيابي, دوستيابي, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد آئين دوستيابي لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل…

 • بورس 25 ص

  بورس 25 ص 25, بورس, بورس 25 ص, دانلود بورس 25 ص, ص رفتن به سایت اصلی بورس 25 ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه…